مدیرگروه آموزشی مدیریت صنعتی

دکتر علیرضا مقدم

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: moghaddam@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532592

دکتر سیدعباس ابراهیمی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: سیاستگذاری بخش عمومی

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: a.ebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532566

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی 

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: مدیریت تولید و عملیات

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: shafiei@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532579

دکتر محسن فرهادی نژاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تحصیلی: مدیریت رفتار سازمانی

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: farhadi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532591

دکتر میثم مدرسی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: مدیریت کارآفرینی

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: mmodarresi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532564