حمیدرضا همتی

رییس اداره آموزش، امور دانشجویی و خدمات عمومی

رایانامه: hrhemati@staff.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532567

زکیه خیرالدین

کارشناس مسئول آموزش

کارشناس گروه های آموزشی اقتصاد و حسابداری

رایانامه: Zakiye.kheyroddin@staff.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532568

امین همتی

مسئول دفتر ریاست، دبیرخانه،کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، کارشناس ارتقاء، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده

رایانامه: amin.hemmati@staff.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532596

شماره های فکس: 02331539549، 02333654078

فریده فیض

کارشناس گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

رایانامه: f_feiz@staff.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532571

ناصر احمدی

کارشناس گروه آموزشی مدیریت صنعتی

رایانامه: naser_ahmadi55@staff.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532570

محسن صابریان

کارشناس پژوهش، هماهنگی اساتید، امور عمومی دانشکده

شماره تماس: 02331532565

بخشعلی باقری

خدمات

شماره تماس: 02331532599

محمد رهایی

خدمات

شماره تماس: 02331532599

 

ابراهیم سلیم

پیمانکار انتشارات دانشکده

شماره تماس: 09198555802