مدیرگروه آموزشی اقتصاد

خانم فاطمه جلالی

دانشگاه اخذ مدرک: دانشگاه الزهرا

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

رایانامه: jalali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532578

 

دکتر اسماعیل ابونوری (استاد بازنشسته)

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه کنت انگلستان

رشته تحصیلی: اقتصادسنجی و آمار اجتماعی

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532589

 

دکتر رحمان سعادت

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: اقتصادبین الملل و اقتصاد منابع

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: saadatrah@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532590

 

دکتر علیرضا عرفانی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: اقتصادپولی و اقتصادسنجی

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: aerfani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532587

 

دکتر محبوبه فراهتی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه سمنان

رشته تحصیلی: اقتصادسنجی

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: m.farahati@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532583

 

دکتر عبدالمحمد کاشیان

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

رشته تحصیلی: اقتصاداسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: a.m.kashian@profs.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532510

 

دکتر سیدمحمد مستولی زاده

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه اصفهان

رشته تحصیلی: اقتصادتوسعه

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: mostolizadeh@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532585

 

دکتر مجید مداح

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: اقتصادبخش عمومی و اقتصادسنجی

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: majid.maddah@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532588