با تلاش های صورت گرفته از سوی دانشکده فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی وزارت علوم و درج در پایگاه استنادی جهان اسلام گردید.

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی