مدیرگروه آموزشی مدیریت بازرگانی

دکتر غلامحسین گل ارضی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: g_golarzi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532562

 

دکتر حسین دامغانیان

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: رفتار سازمانی

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: hdamghanian@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532596

دکتر عباسعلی رستگار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: رفتار سازمانی

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: a_rastgar@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532561

دکتر عظیم اله زارعی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: مدیریت سیستم ها

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: a_zarei@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532580

دکتر داود فیض

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: سیاستگذاری بخش عمومی

مرتبه علمی: استاد

رایانامه: feiz1353@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532577

 

دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه میسور هندوستان

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: mmaleki80@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532575