سرپرست گروه آموزشی حسابداری

دکتر رحمان سعادت

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: saadatrah@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532590

دکتر سید کاظم ابراهیمی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه پونا هندوستان

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: kebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532582

دکتر محمد امری اسرمی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: m.amriasrami@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532584

آقای علی بهرامی نسب

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

رایانامه: abahraminasab@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532584

سرکار خانم فاطمه جلالی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد:  دانشگاه الزهرا

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

رایانامه: Jalali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532578