سرپرست گروه آموزشی حسابداری

خانم فاطمه جلالی

دانشگاه اخذ مدرک:  دانشگاه الزهرا

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

رایانامه: jalali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532578

دکتر سید کاظم ابراهیمی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه پونا هندوستان

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: kebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532582

دکتر محمد امری اسرمی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: m.amriasrami@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532584

آقای علی بهرامی نسب

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

رایانامه: abahraminasab@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532584

دکتر سعیده پیوندی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رشته تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: s_peyvandi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532582