دکتر حسین دامغانیان (رییس دانشکده)

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: مدیریت گرایش رفتار سازمانی

ایمیل: hdamghanian@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532596

دکتر سید عباس ابراهیمی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه تربیت مدرس

رشته تحصیلی: سیاستگذاری بخش عمومی

ایمیل: a.ebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532597

دکتر علیرضا عرفانی (معاون پژوهشی و فناوری)

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

ایمیل: aerfani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532587