دکتر حسین دامغانیان (از شهریور 1396 تا کنون)

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه تهران

رشته تحصیلی: مدیریت گرایش رفتار سازمانی

ایمیل: hdamghanian@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532596