يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
گروه اقتصاد

اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد (به ترتیب حروف الفبا)

 

 

 

دکتر اسمعیل ابونوری

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: کنت انگلستان

رشته تحصیلی: اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی

گرایش اصلی: توزیع درآمد / گرایش فرعی: فقر، عدالت اقتصادی، اقتصاد مالی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد پست  و ICT

ایمیل: esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir و esmaiel.abounoori@gmail.com

شماره تماس: 02331532589

صفحه شخصی

 


دکتر رحمان سعادت

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تربیت مدرس

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصاد بین الملل / گرایش فرعی: اقتصاد منابع و اقتصاد سیاسی

ایمیل: saadatrah@semna.ac.ir و saadatrah@yahoo.com

شماره تماس: 02331532590

صفحه شخصی

 

 


دکتر علیرضا عرفانی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: مازندران

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی:  اقتصاد پولی و اقتصاد مالی

ایمیل: aerfani@semnan.ac.ir و erfani88@gmail.com

شماره تماس: 02331532587

 صفحه شخصی


 

 

دکتر محبوبه فراهتی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: سمنان

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: m.farahati@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532583

صفحه شخصی

 دکتر عبدالمحمد کاشیان

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: امام صادق (ع)

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصاد اسلامی/ گرایش فرعی: اقتصاد مالی

ایمیل:a.m.kashian@profs.semnan.ac.ir و a.m.kashian@gmail.com

شماره تماس: 02331532510

صفحه شخصی 
 
 

دکتر سیدمحمد مستولی زاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  اصفهان

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصاد توسعه/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: mostolizadeh@semnan.ac.ir و

sm.mostolizadeh@gmail.com

شماره تماس: 02331532585

صفحه شخصی

 
 
 

دکتر مجید مداح (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: majid.maddah@semnan.ac.ir و maddah50m@yahoo.com

شماره تماس: 02331532588

صفحه شخصی


 
 
 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved