شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
چارت دکتری
 
   دانلود : دکتری_رشته_مدیریت_صنعتی.pdf           حجم فایل 248 KB
   دانلود : دکتری_اقتصاد.PDF           حجم فایل 567 KB
   دانلود : phd_tasmimgiri_va_khat_mashie.PDF           حجم فایل 487 KB
   دانلود : phd_sanaati_system.PDF           حجم فایل 519 KB
   دانلود : phd_sanaati_mali.PDF           حجم فایل 554 KB
   دانلود : phd_raftar_samani.PDF           حجم فایل 476 KB
   دانلود : phd_modiriat_bazaryabi.PDF           حجم فایل 471 KB
   دانلود : phd_manabe_ensani.PDF           حجم فایل 466 KB
   دانلود : بازاریابی_بین_الملل.pdf           حجم فایل 16 KB
   دانلود : دکتری_بازرگانی__گرایش_منابع_انسانی.pdf           حجم فایل 16 KB
 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved