پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦
اوقات شرعی
گروه مدیریت صنعتی

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی (مدیر گروه)

دکتر محسن فرهادی نژاد

دکتر علیرضا مقدم

دکتر سید عباس ابراهیمی


دکتر صدیقه خورشید

 

اعضای هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی

عضو هیأت علمی

رتبه علمی

دانشگاه

رشته

گرایش اصلی

گرایش­های فرعی

ایمیل

 

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

( مدیر گروه )

استادیار

علامه طباطبایی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و زنجیره تامین

سیستم­های اطلاعاتی مدیریت دانش

mohsenshnaj@yahoo.com

 

 

دکتر صدیقه خورشید

دانشیار

دانشگاه تهران

مدیریت

مدیریت سیستم

مدیریت دانش

seddighehkhorshid@semnan.ac.ir

 

 

دکتر علیرضا مقدم

استادیار

علامه طباطبایی

مدیریت

رفتار سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک

moghaddam@semnan.ac.ir

 

دکتر محسن فرهادی نژاد

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

رفتار سازمانی

مدیریت تحول و سیستم­ها و روش­ها

farhadisun@yahoo.com

farhadi@semnan.ac.ir

 

دکتر سیدعباس ابراهیمی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت دولتی

سیاستگذاری بخش عمومی

مدیریت استراتژیک، منابع انسانی

a.ebrahimi@semnan.ac.ir

 

  Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved