چهارشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٧
اوقات شرعی
گروه مدیریت صنعتی

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی (مدیر گروه)

دکتر محسن فرهادی نژاد

دکتر علیرضا مقدم

دکتر سید عباس ابراهیمی


دکتر میثم مدرسیعضو هیأت علمی

رتبه علمی

دانشگاه

رشته

گرایش اصلی

گرایش­های فرعی

ایمیل

شماره تماس

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

( مدیر گروه )

استادیار

علامه طباطبایی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و زنجیره تامین

- سیستم­های اطلاعاتی - مدیریت دانش

shafiei@semnan.ac.ir

mohsenshnaj@yahoo.com

31533579

دکتر علیرضا مقدم

استادیار

علامه طباطبایی

مدیریت

رفتار سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک

moghaddam@semnan.ac.ir

31533592

دکتر محسن فرهادی نژاد

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت

رفتار سازمانی

مدیریت تحول و سیستم­ها و روش­ها

farhadi@semnan.ac.ir

farhadisun@yahoo.com

31533591

دکتر سیدعباس ابراهیمی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت دولتی

سیاستگذاری بخش عمومی

- مدیریت استراتژیک

- منابع انسانی

a.ebrahimi@semnan.ac.ir

31533566

دکتر میثم مدرسی

استادیار

دانشگاه تهران

مدیریت کارآفرینی

کارآفرینی

- کسب و کار خانگی

- کارآفرینی زنان

- کارآفرینی دانشگاهی

- رشد کسب و کار

mmodarresi@semnan.ac.ir

31533564


 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved