دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩
اوقات شرعی
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی

مجله مدلسازی اقتصاد سنجی

کارشناس مجله: خانم محبوبه فراهتی

شماره تماس: 0233383583

آدرس پست الکترونیک:

jem@mail.semnan.ac.ir  

وبسایت مجله:

www.jem.journals.semnan.ac.ir

 

 Copyright  © 2020 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved