شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧
اوقات شرعی
گروه حسابداری

دکتر سید کاظم ابراهیمی  (مدیر گروه)


علی بهرامی نسبفاطمه جلالیاعضای هیات علمی گروه حسابداری

عضو هیات علمی

رتبه علمی

دانشگاه

رشته

ایمیل

دکتر سید کاظم ابراهیمی

(مدیر گروه)

دانشیار

هند

حسابداری

kebrahimi@semnan.ac.ir

آقای علی بهرامی نسب

مربی

علامه طباطبایی

حسابداری

abahraminasab@semnan.ac.ir

خانم فاطمه جلالی

مربی

الزهرا

حسابداری

jalali@semnan.ac.ir


 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved