جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
گروه مدیریت بازرگانی
اعضای هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی (به ترتیب حروف الفبا)

 


دکتر سید عباس ابراهیمی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: تربیت مدرس

رشته: مدیریت دولتی

گرایش اصلی: سیاستگذاری بخش عمومی/ گرایش فرعی: مدیریت استراتژیک، منابع انسانی

ایمیل: a.ebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331533566


 


دکتر حسین دامغانیان

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: تهران

رشته: مدیریت

گرایش اصلی: رفتار سازمانی/ گرایش فرعی: منابع انسانی

ایمیل: hdamghanian@semnan.ac.ir و hdamghanian87@gmail.com

شماره تماس: 02331533596


 


دکتر عباسعلی رستگار

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: تهران

رشته: مدیریت

گرایش اصلی: رفتار سازمانی/ گرایش فرعی: منابع انسانی

ایمیل: a_rastgar@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331533561دکتر عظیم اله زارعی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: تربیت مدرس

رشته: مدیریت

گرایش اصلی: سیستم ها/ گرایش فرعی: بازاریابی

ایمیل: a_zarei@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331533597 

دکتر داود فیض

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: تربیت مدرس

رشته: مدیریت

گرایش اصلی:  سیاستگذاری بخش عمومی / گرایش فرعی: بازاریابی

ایمیل: feiz1353@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331533577

دکتر غلامحسین گل ارضی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: تهران

رشته: مدیریت مالی

ایمیل: g_golarzi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331533562


 


دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه:  میسور هندوستان

رشته:  مدیریت بازرگانی

گرایش اصلی:  بازاریابی صنعتی / گرایش فرعی: تحقیقات بازاریابی- بازاریابی خدمات

ایمیل: mmaleki80@semnan.ac.ir و mmaleki1980@gmail.com

شماره تماس: 02331533575 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved