شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧
اوقات شرعی
گروه مدیریت بازرگانی

اعضای هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی

عضو هیأت علمی

رتبه علمی

دانشگاه

رشته

گرایش اصلی

گرایش­های فرعی

ایمیل

دکتر سید عباس ابراهیمی ( مدیر گروه )

استادیار

تربیت مدرس

مدیریت دولتی

سیاستگذاری بخش عمومی

مدیریت استراتژیک، منابع انسانی

a.ebrahimi@semnan.ac.ir

دکتر عظیم زارعی

دانشیار

تربیت مدرس

مدیریت

سیستم­ها

 

a_zarei@semnan.ac.ir

دکتر داود فیض

دانشیار

تربیت مدرس

مدیریت

مدیریت استراتژیک

 

Feiz1353@semnan.ac.ir

Feiz1353@gmail.com

دکتر عباسعلی رستگار

دانشیار

دانشگاه تهران

مدیریت

رفتار سازمانی

 منابع انسانی

a_rastgar@semnan.ac.ir

دکتر حسین دامغانیان

دانشیار

دانشگاه تهران

مدیریت

رفتار سازمانی

 منابع انسانی

hdamghanian@semnan.ac.ir

hdamghanian87@gmail.com

دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه

استادیار

میسور هندوستان

مدیریت بازرگانی

بازاریابی صنعتی

تحقیقات بازاریابی- بازاریابی خدمات

mmaleki80@semnan.ac.ir

mmaleki1980@gmail.com

دکتر غلامحسین گل ارضی

استادیار

دانشگاه تهران

مدیریت

مالی

 

g_golarzi@semnan.ac.ir

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved