شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
گروه مدیریت بازرگانی

اعضای هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی (به ترتیب حروف الفبا)

 

 

 

دکتر حسین دامغانیان

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش اصلی: رفتار سازمانی/ گرایش فرعی: منابع انسانی

ایمیل: hdamghanian@semnan.ac.ir و hdamghanian87@gmail.com

شماره تماس: 02331532596

صفحه شخصی

 

 

دکتر عباسعلی رستگار

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش اصلی: رفتار سازمانی/ گرایش فرعی: منابع انسانی

ایمیل: a_rastgar@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532561

صفحه شخصی

 


دکتر عظیم اله زارعی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تربیت مدرس

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش اصلی: سیستم ها/ گرایش فرعی: بازاریابی

ایمیل: a_zarei@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532580

صفحه شخصی

 

 

دکتر داود فیض

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تربیت مدرس

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش اصلی:  سیاستگذاری بخش عمومی / گرایش فرعی: بازاریابی

ایمیل: feiz1353@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532577

صفحه شخصی

 

 

دکتر غلامحسین گل ارضی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تهران

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

ایمیل: g_golarzi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532562

صفحه شخصی


دکتر میثم مدرسی (مدیرگروه)

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تهران

رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش اصلی:  مدیریت کارآفرینی / گرایش فرعی: کسب و کار خانگی، کارآفرینی زنان

ایمیل: mmodarresi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532564

صفحه شخصیدکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: میسور هندوستان

رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی

گرایش اصلی:  بازاریابی صنعتی / گرایش فرعی: تحقیقات بازاریابی- بازاریابی خدمات

ایمیل: mmaleki80@semnan.ac.ir و mmaleki1980@gmail.com

شماره تماس: 02331532575

صفحه شخصی

 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved