شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧
اوقات شرعی
گروه اقتصاد

دکتر اسمعیل ابونوری (مدیر گروه)دکتر مجید مداح

دکتر علیرضا عرفانی

 

دکتر رحمان سعادت

 


اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد

عضو هیأت علمی

رتبه علمی

دانشگاه

رشته

گرایش اصلی

گرایش­های فرعی

ایمیل

دکتر اسمعیل ابونوری (مدیر گروه)

استاد

کنت انگلستان

اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی

توزیع درآمد

فقر، عدالت اقتصادی، اقتصاد مالی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد پست  و ICT

esmaiel.abounoori@gmail.com

esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir

دکتر مجید مداح

دانشیار

علامه طباطبایی

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد محیط زیست

 majid.maddah@profs.semnan.ac.ir

maddah50m@yahoo.com

 

دکتر علیرضا عرفانی

دانشیار

مازندران

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

اقتصاد پولی و اقتصاد مالی

aerani@semnan.ac.ir

erfani88@gmail.com

 

دکتر رحمان سعادت

استادیار

تربیت مدرس

علوم اقتصادی

اقتصاد بین‌الملل

اقتصاد منابع و اقتصاد سیاسی

saadatrah@yahoo.com

saadatrah@semnan.ac.ir

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved