جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
گروه اقتصاد

اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد (به ترتیب حروف الفبا)

 

دکتر اسمعیل ابونوری (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: کنت انگلستان

رشته: اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی

گرایش اصلی: توزیع درآمد / گرایش فرعی: فقر، عدالت اقتصادی، اقتصاد مالی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد پست  و ICT

ایمیل: esmaiel.abounoori@semnan.ac.ir و esmaiel.abounoori@gmail.com

شماره تماس: 02331533589دکتر رحمان سعادت

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: تربیت مدرس

رشته: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصاد بین الملل / گرایش فرعی: اقتصاد منابع و اقتصاد سیاسی

ایمیل: saadatrah@semna.ac.ir و saadatrah@yahoo.com

شماره تماس: 02331533590

 


دکتر علیرضا عرفانی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: مازندران

رشته: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی:  اقتصاد پولی و اقتصاد مالی

ایمیل: aerfani@semnan.ac.ir و erfani88@gmail.com

شماره تماس: 02331533587دکتر محبوبه فراهتی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: سمنان

رشته: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: m.farahati@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331533583

 


دکتر عبدالمحمد کاشیان

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: امام صادق (ع)

رشته: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصاد اسلامی/ گرایش فرعی: اقتصاد مالی

ایمیل:a.m.kashian@profs.semnan.ac.ir و a.m.kashian@gmail.com

شماره تماس: 02331533510


 

دکتر سیدمحمد مستولی زاده

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه:  اصفهان

رشته: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصاد توسعه/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: mostolizadeh@semnan.ac.ir و

sm.mostolizadeh@gmail.com

شماره تماس: 02331533585دکتر مجید مداح

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه:  علامه طباطبایی

رشته: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: majid.maddah@semnan.ac.ir و maddah50m@yahoo.com

شماره تماس: 02331533588


 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved