دوشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٩
اوقات شرعی
کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

داخلی

نمابر

امین همتی

مسئول دفتر ریاست، دبیرخانه،کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده


336540782596


33654078

حمیدرضا همتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33654145

2567

-

زکیه خیرالدین

کارشناس امور آموزشی

-

2568

-

فریده فیض

کارشناس گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

-

2571

-

فریده همتی

کارشناس گروه آموزشی مدیریت صنعتی و گروه آموزشی حسابداری

-

2572

-

ناصر احمدی

مسئول امور عمومی دانشکده

-

2570

-

محسن صابریان

کارشناس پژوهش، امور دانشجویی، هماهنگی اساتید

-

2565

-

مجتبی دوست محمدی

عامل مالی*

-

2172

-

فهیمه بندار

خدمات*

-

2162

-

محمد  رهایی

خدمات

-

2599

-

بخشعلی باقری

خدمات

-

2599

-

 * پردیس علوم انسانی (مشترک)

برای تماس با تلفن های داخلی می توان باشماره گیری عدد 3153  به همراه چهارشماره داخلی ، بامشترک داخل دانشگاه ارتباط برقرارنمود

 Copyright  © 2020 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved