يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
اوقات شرعی
کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

داخلی

نمابر

امین همتی

مسئول دفتر ریاست، دبیرخانه،کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده

33654078

3596

33654078

حمیدرضا همتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33654145

3567

-

زکیه خیرالدین

کارشناس امور آموزشی

-

3568

-

فریده فیض

کارشناس گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

-

3571

-

فریده همتی

کارشناس گروه آموزشی مدیریت صنعتی و گروه آموزشی حسابداری

-

3572

-

ناصر احمدی

مسئول امور عمومی دانشکده

-

3570

-

محسن صابریان

کارشناس پژوهش، امور دانشجویی، هماهنگی اساتید

-

3565

-

محمد احسانی

کارپرداز

-

3573

-

کیوان درویش

عامل مالی*

-

3472

-

فهیمه بندار

خدمات*

-

3462

-

محمد  رهایی

خدمات

-

3599

-

بخشعلی باقری

خدمات

-

3599

-

 * پردیس علوم انسانی (مشترک)

برای تماس با تلفن های داخلی می توان باشماره گیری عدد 3153  به همراه چهارشماره داخلی ، بامشترک داخل دانشگاه ارتباط برقرارنمود

 Copyright  © 2019 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved